Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

Cilet Jemi

Cilet Jemi

Myrto Security

Siguri Absolute ne ruajtjen fizike!

26Vjet eksperience ne Ruajtjen Fizike

Ne jemi nje kompani sigurimi lider ne Shqiperi qe prej vitit 1994.
Misioni i kompanise eshte te garantoje siguri fizike absolute te objekteve, vlerave monetare, eventeve / aktiviteteve, si ruajtjes civile.

Kompania e ka Seline ne Tirane, Rr. «Fatmir Haxhiu». mbrapa “ETC”, ndersa ne Fier Lagja “Apollonia”, Rruga: ”Brigada e XI Sulmuese” prane “Albtelecom” Sh.a. Fier.

Fillimisht kjo shoqeri ka operuar me emrin “MYRTO” dhe kishte objekt te aktivetetit te saj “Sherbimin e Ruajtjes Civile”. Me hyrjen ne fuqi te Ligjit nr. 8770, dt. 19. 04. 2001 “Per Sherbimin e Ruajtjes dhe te Sigurise Fizike”, me Vendim nr. 26274 dt 17. 09. 2001, te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, kjo shoqeri ka marre emrin “MYRTO Security” me objekt “Sherbimin e Ruajtjes dhe te Sigurise Fizike te Objekteve, Kategoria 1.3.A” si edhe “Shoqerimin e vlerave monetare dhe sendeve te çmuara gjate transportit, kategoria “1.3.B”.

Stafi i Kompanise eshte i perbere nga punonjes te kualifikuar dhe te afte profesionalisht per kryerjen e sherbimit dhe perballimin e çdo situate emergjente qe mund te krijohet.

Kompania, qe ne fillesat e saj ka bashkepunuar me shume shoqeri te huaja per ruajtjen dhe sigurimin e tyre, bashkepunim i cili ka rezultuar i sukseshem deri ne largimin e tyre nga Republika e Shqiperise. Te tilla jane “SHLUMBERGER”, “GECO-PRAKLA” dhe “WESTERN ATLAS”.

Sherbimet qe ofrojme!

Kompania “MYRTO Security” ofron sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve me punonjes sherbimi, sigurim i brendshem dhe sigurim te jashtem te objekteve.
Ofrojme sherbimin e ruajtjes dhe sigurise fizike te objekteve me sisteme audiovizive dhe radio-alarmi. Ky sherbim aplikohet 24 ore panderpreje, nepermjet koordimimit me sallat operative dhe Grupet e gatshme.
Ofrojme sherbimin e shoqerimit te vlerave monetare dhe sendeve te çmuara gjate transportit tyre. Gjithashtu ofrojme edhe sherbimit transportit te vlerave monetare dhe sendeve te çmuara nepermjet mjeteve te blinduar ne pronesi te Kompanise sone.
Nepermjet teknologjise bashkekohore qe disponojme ofrojme sherbimin e kontrollit te pozicionimit te automjeteve me ndihmen e GPS-it per gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise, kundrejt tarifave fikse.
Kompania “Myrto Security” ofron sherbimin e percaktimit te vendndodhjes se objekteve (automjete dhe persona) duke shfrytezuar sistemet e percjelljes GPS dhe hartat digitale.
Keto sisteme perdorin rrjetin satelitor GPS per te ndjekur levizjen e automjetit, vend parkimin, shpejtesine e levizjes, madje edhe harxhimin e karburantit nepermjet qendres se monitorimit.
Sistemi perfshin edhe nje telefon celular te integruar per komunikim verbal me operatorin e stacionit te monitorimit. Telefoni celular, gjithashtu i lejon operatorit te degjoje se çfare po ndodh ne makine.
Sistemi mund te perfshije edhe sherbimet shtese,( nje buton “paniku” per dergim alarmi te operatori ne stacionin qendror kur ka probleme sigurie, nje urgjence mjekesore ose nje kerkese tjeter per ndihme).
Sistemet sipas kerkeses bejne te mundur pervec percaktimin ne kohe reale te poziconit te makines, por edhe sinjalizimin per problemet teknike te gjendjes se automjetit.
Programimi mund te ofroj qe nepermjet stacionin qendror te hape dyert e automjetit, deren e kasafortes, etj.
Kompania ka bere te mundur integrimin e impiantit te monitorimit te sistemit te alarmeve dhe ate te monitorimit te levizjes se automjeteve me GPS. Ky integrim ben te mundur qe Sallat e monitorimit te bejne njekohesisht si kontrollin e levizjes edhe transmetimin e te gjithe informacionit tjeter qe jepet nga makinat qe shoqerojne vlera monetare. Ne keto informacione mund te perfshihen alarme emergjente, te rrezikut shendetesor, apo difekte teknike.

Kualifikimet Tona

Liçence - Kategoria “I.3.A”.
Liçence “Per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve dhe personave”, Kategoria “I.3.A”.
Liçence - kategoria “1.3.B”
Liçence “Per shoqerimin e vlerave monetare dhe sendeve te çmuara gjate transportit, kategoria “1.3.B”
Autorizim Individual
Autorizim Individual “Per ngritje dhe shfrytezim te pavarur radiokomunikimi dhe radioalarmi” leshuar nga Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare.
Çmime
Çmim i fituar ne Gjeneve "BID INTERNATIONAL CONVENTION GENEVA 2014"

Performanca e Kompanise pasqyrohet edhe nga fakti qe jemi te çertifikuar me certificate cilesie nga “C.D.Q. Italia” s.r.l. konform me standartin UNI-EN-ISO 9001 : 2008 per “Projektim dhe realizim te sherbimit te sigurise personale, transportit dhe shoqerimit te vlerave monetare, ruajtjes me kamera dhe central operativ, nderhyrjes se shpejte dhe ruajtjes se objekteve”. Kjo performance e Kompanise ka ardhur si pasoje e profesionalizmit te stafit dhe teknologjise qe aplikojme. Vlen te theksojme se pratneri yne persa i perket tekonologjise eshte Kompania “PIMA Eletronic System” Izrael.

26
Vjet eksperience
4
Çertifikata
150
Objekte ne ruajtje
600
Ekspert te kualifikuar

Sallat Operative

Kompania ka ne funksionim Salla Operative (qendra monitorimi) si me poshte
Tirane, adresa: Rruga Fatmir Haxhiu mbrapa ETC
Fier, adresa: Lagja “Apollonia”
Gjirokaster : Lagja “11 Janari”
Vlore : Lagja “Pavaresia”
Sarande: Lagja Nr. 2, Rruga “Skenderbej” perballe Bashkise

Me ane te tyre garantohet verifikim i sistemeve audiovizive, komunikim 24 ore panderprerje me Grupet e gatshme dhe punonjesit e sherbimit ne objekte, si edhe ku kryejme sherbimin.

Automjetet qe disponojme

Grupet e gatshme funksionojne nepermjet automjeteve qe kemi ne pronesi.
6 Automjete - Furgon Volkswagen 6+1
3 Automjete - Mercedes Benz 4+1
5 Automjete - Seat Ibiza 4+1
3 Automjete - Skoda Yeti 4+1
5 Automjete - Fiat Punto 4+1
6 Automjete te Blinduara - Volkswagen, Benz, Fiat

Kualifikimet e personelit të Shoqërisë

Punonjesit e Sherbimit te Shoqerise “MYRTO Security” jane te afte profesionalisht per te perballuar çdo situate qe mund te krijohet gjate kryerjes se Sherbimit. Ne menyre periodike Personeli i Sherbimit i nenshtrohet kurseve te kualifikimit me qellim rritjen profesionale te tyre.

Punonjesit e Sherbimit, ne zbatim te Ligjit nr. 8770, date 19. 04. 2007, jane te pajisur me “Lejet e Ushtrimit te Profesionit” te leshuar nga Drejtorite e Policise ne Qarqet ku ushtrojme aktivitetin. Punonjesit e Sherbimit per te garantuar nje Sherbim cilesor jane te pajisur me arme krahu e municion, per te cilat jane te pajisur edhe me lejet e perdorimit te armeve (kolektive), leshuar nga Drejtorite e Policise Qarkut.

Punonjesit e Sherbimit jane te pajisur me uniforme te miratuar nga Ministria e Brendshme si dhe me Stemen dalluese.

Stafi Kryesor i Shoqerise eshte i perbere nga:

01.
Hysni Myrtaj
Perfaqesues Ligjor
02.
Skender Mehmeti
Drejtues Teknik
03.
Kreshnik Lamaj
Ekspert telekomunikacioni
04.
Gramos Dingo
Dr. Juridik
05.
Valentina Hoxha
Dr. Ekonomik
06.
Agim Zani
Pergjegjes Sherbimi
07.
Artur Andoni
Pergjegjes Sherbimi

Aktiviteti i Kompanise

Kompania “MYRTO Security” si pasoje e seriozitet, profesionalizmit dhe aftesive te teknike qe disponon ka shtrire aktivitetin e saj ne te gjithe Republiken e Shqiperise.

Aktualisht, si pasoje e Kontratave te lidhura rregullisht ne zbatim te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi, kryejme Sherbimin e Ruajtjes dhe Sigurise Fizike ne Institucione shteterore, publike e private te rendesishme, si me poshte

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier
Drejtoria e Spitalit Lushnje
Qendra Spitalore «Xh.Kongoli» Elbasan
Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore Tirane
Ujesjelles-Kanalizime Sh.a. Fier
Inspektoriati Qendror Teknik Tirane
Albpetrol Sh.a. Patos
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Fier
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Vlore
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Fier
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Patos
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Ballsh
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Lushnje
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Berat
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Kuçove
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Çorovod
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Elbasan
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Peqin
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Gramsh
Intesa Sanpaolo Dega Fier
Emporiki Bank Dega Fier
Emporiki Bank Dega Lushnje
Banka Nderkombetare Tregtare, Dega Fier
Banka Nderkombetare Tregtare, Dega Lushnje
Drejtorine Rajonale te Kujdesit Shendetesor Fier
Shoqeria “TRANS OIL” Sh.a.
Shoqeria “APEX” Sh.a.
Zyra Vendore e Rregistrimit te Pasurive te Paluajteshme Fier dhe Lushnje.
Shkolla Jopublike “NUMANI” Fier
Bankers Petroleum lokalizuar ne zonen Patos – Marinez

Disa kontrata qe kane si objekt sherbimin e “Shoqerimit te vlerave monetare, sendeve te çmuara si edhe transportin e tyre jane ne proces. Aktualisht e kryejme kete sherbim per:

«CEZ Shperndarje» Sh.a. Fier
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Vlore
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Fier
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Patos
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Ballsh
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Lushnje
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Berat
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Kuçove
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Çorovod
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Elbasan
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Peqin
«CEZ Shperndarje» Sh.a. Gramsh
Intesa Sanpaolo Dega Fier
Banka Nderkombetare Tregtare, Dega Tirane
Banka Nderkombetare Tregtare, Dega Fier
Banka Nderkombetare Tregtare, Dega Lushnje